Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
SA-VI-LÉP

Trắc lượng phổ thông Tập II SA-VI-LÉP, Tô Đình Mai - [Hà Nội] Công nghiệp 1962 - 220tr. minh họa 19cm.

Trình bày khái niệm địa hình, những loại địa hình chủ yếu, khái niệm về đo độ cao và mục đích, các loại đo độ cao. Giới thiệu máy thủy bình, nguyên lý và cấu tạo của máy trong ứng dụng đo độ cao. Trình bày cách vẽ bản đồ địa hình, cách chỉnh lý kết quả khi đo thị cự và bản đồ địa hình


Đo đạc--Giáo trình

Trắc lượng Phổ thông Giáo trình

631.4 / T

Powered by Koha