Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hoàng, Thế Tiến

Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Hoàng Thế Tiến - Huế 2013 - 84tr. Minh họa 30cm.

Người HDKH: TS. Nguyễn Văn Lợi

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013.

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng gò đồi xã Hương Bình. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng và che phủ đất, phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp về mặt kinh tế - xã hội và môi trường. Nghiên cứu phân hạng tiềm năng sản xuất đất nông nghiệp, sinh thái tự nhiên phục vụ quy hoạch phát triển bền vững đất nông nghiệp ở xã Hương Bình.


Đất nông nghiệp--Tỉnh Thừa Thiên Huế--Luận văn

Quản lý đất đai Đất nông nghiệp Đất vùng gò đồi

TNĐ.QLĐ / 2013/H

Powered by Koha