Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Thị Thanh

Đánh giá quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất do tác động của đô thị hóa và đề xuất giải pháp quản lý đất có hiệu quả ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lê Thị Thanh - Huế 2013 - viii,97tr. 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Dương Viết Tình

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013.

Tài liệu tham khảo: Tr.93 - 96.

Mô tả quá trình phát triển kinh tế - xã hội và các nhân tố thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại thị trấn Quán Hàu và xã Lương Ninh. Phân tích sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đô thị hóa. Phân tích những cơ hội và thách thức trong quá trình thay đổi cơ cấu sử dụng đất (SWOT). Phân tích những khó khăn khi thay đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển sản xuất nông nghiệp.


Đất đai--Tỉnh Quảng Bình--Luận văn

Đất nông nghiệp Cơ cấu sử dụng đất Đất đai Quản lý đất đai

TNĐ.QLĐ / 2013/L

Powered by Koha