Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hoàng, Thế Hùng

Đánh giá hiệu quả công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 đến 2011 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Hoàng Thế Hùng - Huế 2013 - vii,92tr. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: TS. Hồ Kiệt

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013.

Tài liệu tham khảo: Tr.81 - 83.

Điều tra tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tình hình quản lý và sử dụng đất của 3 xã nghiên cứu là xã Phong Sơn, Phong Xuân và xã Phong Mỹ. Hiệu quả sử dụng đất sau khi giao đất lâm nghiệp. Những vấn đề tồn tại sau giao đất lâm nghiệp và thách thức cần giải quyết trong quá trình thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp.


Đất đai--Tỉnh Thừa Thiên Huế--Luận văn

Giao đất lâm nghiệp Đất lâm nghiệp Quản lý đất đai

TNĐ.QLĐ / 2013/H

Powered by Koha