Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Thiên Khương

Đánh giá hiệu quả của một số loại hình sử dụng đất và đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 60.85.01.03 Trần Thiên Khương - Huế 2013 - viii,85tr.PL 30cm.

Người HDKH: TS. Lê Thanh Bồn

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013.

Tài liệu tham khảo: tr82-85

Đánh giá hiện trạng các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững


Đất nông nghiệp--Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng--Luận văn
Sử dụng đất--Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng--Luận văn

nông nghiệp bền vũng Sử dụng đất Quản lý đất Đất nông nghiệp Đất

TNĐ.QLĐ / 2013/T

Powered by Koha