Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Văn Minh

Cây ngô nghiên cứu và sản xuất Trần Văn Minh - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 224tr. Minh họa, hình ảnh màu + không màu 19cm.

Nội dung tài liệu giới thiệu những phần chính sau: Nguồn gốc, tình hình phát triển và giá trị kinh tế. Đặc điển sinh vật học. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh. Đa dạng di truyền cây ngô. Di truyền và chọn tạo giống ngô. Kỹ thuật trồng ngô.


Cây ngô--Nghiên cứu và sản xuất.

Trồng trọt

633.15 / C

633.12

Powered by Koha