Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Quang Bình

Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn mới tại huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Trương Quang Bình - Huế 2014 - 99tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014.

Tài liệu tham khảo: Tr.89 - 92

Điều tra, đánh giá về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội như: Vị trí địa lý, đất đai, khí hậu, thời tiết, thủy văn,... dân số và lao động, trình độ dân trí, cơ sở hạ tầng, cơ cấu kinh tế, thực trạng sản xuất nông nghiệp của huyện, thị trường tiêu thu nông sản phẩm...Từ đó rút ra những thuận lợi và hạn chế trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của huyện Sơn Tịnh. Định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.


Đất nông nghiệp--Tỉnh Quảng Ngãi--Luận văn

Quản lý đất đai Đất nông nghiệp Sử dụng đất nông nghiệp

QL.QLĐ / 2014/T

Powered by Koha