Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Pertxik, E.N

Quy hoạch vùng E.N. Pertxik, người dịch: Văn Thái - Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1978 - 355tr. 19cm.

Giới thiệu ý nghĩa, mục đích và những cơ sở địa lý của quy hoạch vùng. Đặc điểm và vấn đề quy hoạch, con đường phát triển những cơ sở phương pháp luận của quy hoạch vùng. Những quan điểm địa lý kinh tế về sự hình thành quan niệm quy hoạch cơ bản của vùng.


Quy hoạch vùng

Lãnh thổ Sản xuất Quy hoạch vùng Vùng Địa lý

711.5 / Q

Powered by Koha