Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Thanh Đức

Giáo trình đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất Trần Thanh Đức, Nguyễn Phúc Khoa - Huế Đại học Huế 2014 - 175tr. 24cm. - Đại học Huế - Trường Đại học Nông Lâm .

Các hệ thống và phân loại đất trên thế giới; Tổng quan điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phân loại đất; Kiến thức chung về bản đồ, chọn tỷ lệ thành lập bản đồ đất, các giai đoạn điều tra lập bản đồ và ứng dụng hệ thống thông tin để biện tập và xây dựng bản đồ đất.

160,000


Khoa học đất--Bản đồ đất--Giáo trình

Đất Việt Nam Tài nguyên đất Bản đồ đất Phân loại đất

631.4 / Đ

Powered by Koha