Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Boushy, A. R. El

Physiological and environmental factors involved in poultry keeping in tropics = Yếu tố sinh lý và môi trường liên quan đến gia cầm tại vùng nhiệt đới A. R. El Boushy - 1978 - 296p. 30cm.

Table of contents: Environmental control of poultry housing, Regulation of body Temperature, Poultry keeping in tropical areas, and Some aspects on fertility and hatchablity in chickens.


Animal husbandry (chăn nuôi động vật)

Poultry (gia cầm) Poultry keeping in tropical areas (gia cầm trong vùng nhiệt đới) Regulation of body Temperature (nhiệt độ cơ thể)

636.5 / P

Powered by Koha