Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Janick, Jules

Horticultural science = Khoa học làm vườn Jules Janick - United States of America 1963 - 472p. 24cm.

Book content includes: the biology of horticulture, the technology of horticulture, the industry of horticulture.(Nội dung cuốn sách bao gồm: sinh học của vườn, công nghệ trồng trọt, ngành trồng trọt)


Horticultural science

Horticultural science (khoa học làm vườn) Horticultural (làm vườn)

635 / H

Powered by Koha