Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Viết Pháp

Đánh giá công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân tại xã Quảng Lưu và xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Viết Pháp - Huế 2015 - 90tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: TS. Trần Thanh Đức

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015.

Tài liệu tham khảo: Tr. 78 - 79.

Khái quát tình hình tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu. Tình hình quản lý và biến động đất đai tại xã Quảng Lưu và Quảng Thạch. Đánh giá tình hình giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân tại xã Quảng Lưu và Quảng Thạch, huyện QUảng Trạch, tỉnh QUảng Bình. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại địa bàn nghiên cứu.


Biến động đất--Quản lý đất--Luận văn

Biến động đất đai Giao đất lâm nghiệp Hộ gia đình

TNĐ.QLĐ / 2015/N

Powered by Koha