Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đỗ, Thị Diệu Hạnh

Thực trạng sản xuất, đặc điểm và giải pháp bảo tồn các giống lúa nếp địa phương tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Đỗ Thị Diệu Hạnh - Huế 2015 - 104tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: GS.TS. Trần Văn Minh

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015.

Tài liệu tham khảo: Tr. 78 - 80.

Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định có liên quan đến sự tồn tại của các giống lúa nếp địa phương. Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất giống lúa nếp địa phương trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Theo dõi, đánh giá một số chỉ tiêu về đặc điểm hình thái, nông học, năng suất, phẩm chất của các giống lúa nếp địa phương đang trồng tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển giống lúa nếp địa phương của huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.


Giống lúa nếp địa phương--Khoa học cây trồng--Luận văn

Giống lúa nếp địa phương Đặc điểm hình thái Bảo tồn, phát triển

NH.KHCT / 2015/Đ

Powered by Koha