Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Tiến Hùng

Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Tiến Hùng - Huế 2015 - 86tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Dương Viết Tình

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015.

Tài liệu tham khảo: Tr. 83 - 84.

Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Quảng Trach, tỉnh Quảng Bình. ĐIều tra và đánh giá tình hình giao đất cho các hộ gia đình. Đề xuất một số giải pháp làm cơ sở cho các chính sách quản lý đất lâm nghiệp phù hợp với thực tiễn của địa phương.


Đất lâm nghiệp--Lâm học--Luận văn

Đất lâm nghiệp Chính sách quản lý đất lâm nghiệp Tình hình giao đất

LN.LH / 2015/N

Powered by Koha