Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Quốc Huy

Đánh giá thực trạng công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Trần Quốc Huy - Huế 2016 - 93tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu.

Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016.

Tài liệu tham khảo: Tr.82 - 84

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của huyện Đồng Xuân. Nghiên cứu tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp của huyện Đồng Xuân. Nghiên cứu tình hình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của huyện Đồng Xuân. Đề xuất giải pháp và quy trình giao đất lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của huyện Đồng xuân.


Quản lý đất--Phú Yên--Luận văn

Quy hoạch sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân Công tác giao đất lâm nghiệp

TNĐ.QLĐ / 2016/T

Powered by Koha