Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Huy

Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Huy, Lê Văn Dân - Huế Đại học Huế 2017 - 233tr. 24cm.

Phân tích các công trình và thiết bị phục vụ trong sản xuất giống thủy sản, phương pháp hệ thống cấp và thoát nước cho bể ương nuôi. Giải thích và tính toán các vấn đề về khí, phương pháp bố trí các thiết bị sục khí phụ trợ trong nuôi thương phẩm.

60000


Nuôi trồng thủy sản--Giáo trình

Thiết bị thủy sản Công trình thủy sản

639 / C

Powered by Koha