Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Nhật Linh

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 8850103 Nguyễn Thị Nhật Linh - Huế 2017 - 99tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, 2017.

Tài liệu tham khảo: Tr. 87 - 89

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh QUảng Nam. Tình hình hạn hán và ảnh hưởng của hạn hán đến đất trồng lúa trên địa bàn nghiên cứu. Xây dựng bản đồ nguy cơ hạn hán và dự báo rủi ro hạn hán đối với đất trồng lúa đến năm 2030. Đề xuất các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam.


Sử dụng đất nông nghiệp--Quản lý đất đai--Quảng Nam--Luận văn

Sử dụng đất nông nghiệp Hạn hán

TNĐ/QLĐ / 2017/N

Powered by Koha