Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Thanh

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 8620201 Nguyễn Thị Thanh - Huế 2018 - 83tr. 30cm.

Người HDKH: Hoàng Huy Tuấn

Đánh giá hiệu quả của công tác quản lý rừng cộng đồng ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đúc kết kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng bền vững để áp dụng cho công tác quản lý rừng cộng đồng tại địa phương.


CNTY.TY / 2018/N

Powered by Koha