Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Huỳnh, Thị Thu Hà

Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng NAA (Naphthaleneacetic Acid) và diện tích lá mẹ đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng phát triển cây chè con (Camellia sinensis) An Bằng ở vườn ươm. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng. Mã số: 8620110. Huỳnh Thị Thu Hà - Huế 2018 - 82tr.,pl. Minh họa 30cm.

Người HDKH: TS. Nguyễn Hồ Lam

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NAA và diện tích lá mẹ đến sự ra rễ, sinh trưởng phát triển của cây con chè An Bằng trong giai đoạn vườn ươm tại xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

--Quảng Nam

Chất kích thích sinh trưởng NAA Cây chè Tỷ lệ sống

NH.KHCT / 2018/H

Powered by Koha