Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Trí Phụng

Thực trạng việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Nguyễn Trí Phụng - Huế 2019 - 89tr. Minh họa 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Trần Thanh Đức

Đánh giá được tình hình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất bền vững tại địa bàn nghiên cứu.

--Quảng Trị

Đánh giá đất Đất phi nông nghiệp Đất nông nghiệp

TNĐ.QLĐ / 2019/N

Powered by Koha