Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Võ, Đình Sang

Thực trạng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Võ Đình Sang - Huế 2019 - 89tr.,pl. Minh họa. 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Đánh giá được thực trạng, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong của dự án. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong của dự án. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong của dự án trong thời gian tới.


QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI--Quảng Trị

Công tác đo đạc Công tác lập hồ sơ địa chính Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TNĐ.QLĐ / 2019/V

Powered by Koha