Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Lân Hùng

Trao đổi với nông dân cách làm ăn Nguyễn, Lân Hùng - Hà Nội Nông nghiệp 1999 - 199tr. 19cm.

Tài liệu chuyển giao đến nông dân những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới nhằm tăng năng suất và chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

14.000đ


Nông dân--Việt Nam.
Nông nghiệp--Kỹ thuật trồng trọt--Việt Nam.
Thủy sản--Kỹ thuật nuôi--Việt Nam.

Nông dân Kỹ thuật trồng trọt Kỹ thuật nuôi

338.1 / T

630

Powered by Koha