Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Võ, Hồng Thanh

Nghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại tỉnh Lâm Đồng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Võ Hồng Thanh - Huế 2019 - 78tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019.

Tài liệu tham khảo: Tr.78

Ứng dụng thử nghiệm một số giải pháo truyền số cải chính nhằm nâng cao hiệu quả đo RTK trên cơ sở phân tích kết quả đo đạc thử nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng. Đánh giá được khả năng ứng dụng trong sản xuất thực tế của một số giải pháp truyền số cải chính.


TÀI NGUYÊN ĐẤT

Truyền số cải chính Đo đạc địa chính Công nghệ RKT

TN.QLĐ / 2019/V

Powered by Koha