Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Huỳnh, Thị Mai

Đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Huỳnh Thị Mai - Huế 2019 - 109tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: TS. Nguyễn Văn Đức

Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019.

Tài liệu tham khảo: Tr.99-102

Đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu hệ thống hồ sơ địa chính trong mô hình đăng ký đất đai tại tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, quy trình tác nghiệp,..


TÀI NGUYÊN ĐẤT

Cở sở dữ liệu địa chính Địa chính

TN.QLĐ / 2019/H

Powered by Koha