Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Minh Hiếu

Giáo trình cây công nghiệp Nguyễn Minh Hiếu (cb),...[và những người khác]. - Hà Nội Nông nghiệp 2003 - 400tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Trường đại học Nông lâm Huế

Tài liệu tham khảo tr.385 - 392

Trình bày nguồn gốc, sự phân bố, giá trị kinh tế, đặc điểm sinh học, các giai đoạn sinh trưởng và phát triển, kỹ thuật trồng các loại cây công nghiệp chính gồm: Cây cà phê, cây cao su, cây chè, cây bông vải, cây mía, cây thuốc lá, cây lạc và cây đậu tương.


Cây công nghiệp--Giáo trình

Giáo trình Trồng trọt Cây công nghiệp

633.8 / C

633.4

Powered by Koha