Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Quốc Tuấn

Thực trạng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Trương Quốc Tuấn - Huế 2019 - 115tr.,pl. Minh họa 30cm

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Đánh giá được thực trạng, chỉ những thuận lợi và khó khăn trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Phân tích được các yếu tố ảnh hướng đến công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

--Quản lý đất đai--Lâm Đồng

Công tác đo đạc đất đai Công tác lập hồ sơ địa chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TNĐ.QLĐ / 2019/T

Powered by Koha