Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Văn Nam

Đánh giá hiện trạng phân bố và thử nghiệm các hoạt động bảo tồn và phát triển cây chè Mã Dọ tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Phạm Văn Nam - Huế 2020 - 73tr.,pl. Minh họa 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Trần Nam Thắng

Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố cây chè Mã Dọ trong phạm vụ lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu. THu thập, đánh giá đặc điểm thực vật học của loài cây chè Mã Dọ. Quy hoạch khu vực thực hiện hoạt động bảo tồn, dự kiến phát triển mô hình trồng cây chè trên. Thử nghiệm các hoạt động nhân giống đối với loại chè này bằng nhân giống hữu tính và vô tính.

--Lâm học--Phú Yên

Cây chè Mã Dọ Bảo tồn Nhân giống

LN.LH / 2020/P

Powered by Koha