Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững góp phần xóa đói giảm nghèo chiến lược và biện pháp triển khai Bộ Thủy sản - Hà Nội Nông nghiệp 2007 - 84tr. 21cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần: Chiến lược SAPA - Là chiến lược xóa đói giảm nghèo thông qua nuôi trồng thủy sản. Triển khai chiến lược SAPA.

8.000đ


Nuôi trồng thủy sản--Chiến lược SAPA
Nuôi trồng thủy sản--Phát triển bền vững.

Chiến lược SAPA Thủy sản

338.18 / P

307.1

Powered by Koha