Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo - Huế Trường Đại học Nông lâm Huế 2021 - 175 tr. 30cm Danh mục minh chứng báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

.


CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

Báo cáo tự đánh giá Công nghệ thực phẩm Chương trình đào tạo

378 / B

Powered by Koha