Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Hồng Sơn

Giáo trình vi sinh vật học thú y Phạm Hồng Sơn ...[và những người khác] - Hà Nội Nông Nghiệp 2002 - 240tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Đại học Nông lâm Huế. Khoa khoa học vật nuôi

Tài liệu tham khảo tr.233 - 234

Giới thiệu đặc điểm của Vi khuẩn học thú y, Virut học thú y và Nấm (Chân khuẩn học) thú y.


Vi sinh vật học thú y--Giáo trình

Vi sinh vật Thú y Vi sinh vật học thú y

636.089 / V

636.09

Powered by Koha