Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Văn bản pháp quy về quản lý tài chính hành chính - sự nghiệp. Tập 4 Bộ Tài chính - Hà Nội Tài chính 2000 - 388tr. 27cm.

Bao gồm các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính,... về quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

53.000đ


Tài chính công--Luật và pháp chế--Việt Nam
Cơ quan hành chính sự nghiệp--Vấn đề tài chính--Luật và pháp chế--Việt Nam

Quản lý tài chính Cơ quan hành chính sự nghiệp Quản lý Tài chính Luật Văn bản pháp luật

343.03 / V

34(V).335

Powered by Koha