Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Vi sinh vật đại cương

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY14302
  3. Section: Kiến thức cơ sở ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Sơn Phạm Hồng
    • Hòa Nguyễn Xuân
  5. Notes: Giảng viên: Lê Minh Đức
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Vi sinh vật học đại cương Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
Book Cart
Available Record URL
Giáo trình Vi sinh vật học Biền, Văn Minh Giáo trình Trung tâm Thông tin - Thư viện
Book Cart
Available
Giáo trình vi sinh vật học thú y Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
Book Cart
Available Record URL
Giáo trình Vi sinh vật học Biền, Văn Minh Giáo trình Kho Mở T1
G.02
Available
Giáo trình Vi sinh vật học đại cương Phạm, Hồng Sơn Giáo trình Kho Mở T1
G.02
Available Record URL
Giáo trình vi sinh vật học thú y Phạm, Hồng Sơn Sách in Kho Mở T1
G.01
Available Record URL

Powered by Koha