Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Chủ nghĩa xã hội khoa học

  1. Department: Ngành Khoa học cây trồng 2020
  2. Course number: CTR1020
  3. Section: Kiến thức giáo dục đại cương
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin Giáo trình nhập Kho Mở T2
335.412 K Available
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Giáo trình nhập Kho Mở T2
335 C Available
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Sách in Kho Mở T2
G.01
Available
Giáo trình Triết học Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha