Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Sinh học

  1. Department: Ngành Khoa học cây trồng 2020
  2. Course number: CBAN11803
  3. Section: Kiến thức giáo dục đại cương
  4. Instructors:
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Sinh học phân tử Nguyễn, Hoàng Lộc Sách in Kho Mở T2
G.02
Available
Giáo trình sinh học đại cương Nguyễn, Bá Hai Sách in Trung tâm Thông tin - Thư viện
G.02
Available
Sinh học đại cương. Hoàng, Đức Cự Sách in Trung tâm Thông tin - Thư viện
G.02
Available
Sinh học đại cương. Hoàng, Đức Cự Sách in Kho Mở T2
G.02
Available
Sinh học I Nguyễn, Đăng Phong Sách in Kho Mở T2
G.01
Available
Giáo trình tế bào học Nguyễn, Bá Lộc Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha