Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Biền, Văn Minh

Giáo trình Vi sinh vật học Biền Văn Minh... [và những người khác...] - Huế Đại học Huế 2006 - 279tr. 24cm

Nội dung cuốn sách bao gồm: Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật. Các khái niệm cơ bản về virus. Dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Trao đổi chất ở vi sinh vật. Hô hấp kị khí. Vi khuẩn hóa dưỡng vô cơ hiếu khí. Quá trình lên men.Vi khuẩn quang hợp và cố định đạm. Di truyền học vi sinh vật. Miễn dịch


Vi sinh vật học--Giáo trình.

Vi sinh vật học Di truyền học

571.2 / V

57A

Powered by Koha