Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Đình Mạnh

Hóa chất dùng trong nông nghiệp và ô nhiễm môi trường Giáo trình dùng cho đại học Nguyễn Đình Mạnh - Hà Nội Nông Nghiệp 2000 - 79tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Trình bày về phân bón, thuốc phòng trừ dịch hại và tác động của nó tới môi trường. Chiến lược sử dụng hóa chất trong nông nghiệp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững..

20.000đ


Phân bón--Vai trò và tác động đến môi trường
Thuốc bảo vệ thực vật--Vai trò và tác động đến môi trường
Môi trường--Ảnh hưởng của hóa chất nông nghiệp

Môi trường Ô nhiễm môi trường Thuốc phòng trừ dịch hại Thuốc bảo vệ thực vật Phân bón Nông nghiệp Hóa chất

631.8 / H

631.8

Powered by Koha