Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Hoàng Lộc

Giáo trình Công nghệ tế bào Nguyễn Hoàng Lộc - Huế Đại học Huế 2006 - 208tr 24cm

Nội dung giáo trình bao gồm: Sinh trưởng và động học sinh trưởng tế bào. Thiết kế các hệ lên men. Nuôi cấy tế bào và các ứng dụng của chúng.


Công nghệ tế bào--Giáo trình.

Công nghệ tế bào Tế bào học

57A.7:61

Powered by Koha