Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Huỳnh, Đình Chiến

Giáo trình Miễn dịch học Huỳnh Đình Chiến - Huế Đại học Huế 2006 - 240tr. 24cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Đại cương về miễn dịch. Các cơ quan của hệ thống miễn dịch. Kháng thể.Kháng thể. Các tế bào chủ yếu của hệ thống miễn dịch. Bổ thể. Cytokin. Miễn dịch chống vi sinh vật. Quá Mẫn. Thiếu hụt miễn dịch. Tính tự miễn và bệnh tự miễn. Các kỹ thuật miễn dịch thường dùng.


Miễn dịch học--Giáo trình

Miễn dịch học Tế bào học

571.9 / M

616V.01

Powered by Koha