Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Như Thanh

Vi sinhh vật học đại cương Bài giảng soạn theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 283/ QĐ-ĐH ngày 19/ 5/ 1990 Nguyễn Như Thanh (chủ biên)...[và những người khác]. - Hà Nội [Knxb] 1990 - 208tr. 27cm.

Hình thái cấu tạo và sinh lý học vi sinh vật. Di truyền vi khuẩn. Vi rút. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đối với vi sinh vật và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên.


Vi sinh vật học--Giáo trình

Vi sinh vật học Vi sinh vật Vi rút

57A

Powered by Koha