Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Luyện, Hữu Chỉ

Giáo trình giống cây trồng Giống cây trồng chủ biên, Luyện Hữu Chỉ...[và những người khác]. - Hà Nội Nông Nghiệp 1997 - 270tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Các khái niệm chung về giống cây trồng. Vật liệu khởi đầu. Lai giống cây trồng. các phương pháp chọn lọc và sản xuất giống cây trồng.


Giống cây trồng--Chọn lọc và sản xuất giống--Giáo trình

Giáo trình Giống cây trồng Trồng trọt

631.53 / G

631.03

Powered by Koha