Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Ngọc Lâm

Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải - Hà Nội Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2009 - 309tr. Minh họa, ảnh đen trắng 27cm. - Sách Nhà nước đặt hàng .

Đầu trang bìa sách có ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nội dung cuốn sách tương đối toàn diện, bao gồm các vấn đề: Sinh học và phân loại học các loài vi tảo có khả năng độc hại trong vùng nước ven bờ Việt Nam; Đặc trưng phân bố và biến động theo mùa;Hiện tượng nở rộ (nở hoa) của Tảo độc hại trong thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ và các đặc trương sinh thái quần xã liên quan; ảnh hưởng của vi tảo độc đến nguồn lợi thủy sản


Thực vật biển--Việt Nam
Tảo--Việt Nam
Sinh vật biển--Quản lý--Việt Nam

Tảo Sinh thái biển Sinh vật biển Khoa học biển Sinh học biển

579.8 / T

Powered by Koha