Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trịnh, Xuân Ngọ

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Cây khoai lang Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Quyển 1 Cây khoai lang Trịnh Xuân Ngọ Đinh Thế Lộc. - Hà Nội Lao động -Xã hội 2005 - 98tr. 21cm.

Đầu trang tên sách: Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí

Tài liệu tham khảo: tr.95 - 96

Nguồn gốc lịch sử, đặc tính sinh vật học, điều kiện sinh thái và kỹ thuật trồng cây khoai lang.

15.000đ


Khoai lang--Kỹ thuật trồng

Trồng trọt Cây có củ Khoai lang Kỹ thuật trồng

635.22 / C

Powered by Koha