Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đường, Hồng Dật

Hỏi đáp về cây nhãn, cây vải Đường Hồng Dật. - Hà Nội Nxb.Hà Nội 2003 - 116tr. 19cm.

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về cây vải nguồn gốc, đặc điểm, kỹ thuật trồng, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản cây vải và cây nhãn dưới dạng hỏi đáp.

12.000đ


Vải (Cây ăn quả)--Kỹ thuật trồng--Hỏi đáp
Nhãn (cây ăn quả)--Kỹ thuật trồng--Hỏi đáp.

Cây ăn quả Trồng trọt Cây vải Cây nhãn

634.2 / H

Powered by Koha