Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Như Thanh

Vi sinh vật thú y Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương. - Hà Nội Nông nghiệp 1997. - 256tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông Nghiệp I

Tài liệu tham khảo: tr.252

Trình bày các loại vi khuẩn, nấm và vi rút gây bệnh chủ yếu cho gia súc, gia cầm ở nước ta.


Vi sinh vật học thú y--Giáo trình

Gia cầm Gia súc Bệnh Vi sinh vật học Vi sinh vật học thú y Thú y Vi sinh vật

636.089 / V

63.636.0

Powered by Koha