Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Mộng Chân

Khoa học tài nguyên thiên nhiên Lê Mộng Chân, Nguyễn Văn Huy. - Hà Nội Nông nghiệp 1996 - 91tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Trường Đại học Lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo: Tr.90

Trình bày các kiến thức về tài nguyên khoáng- đá, đất, nước, không khí, năng lượng, sinh vật và sinh vật rừng. Quan hệ giữa các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chiến lược bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên.


Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên Tài nguyên năng lượng Tài nguyên không khí Tài nguyên sinh vật Tài nguyên rừng Tài nguyên nước Tài nguyên đất

337.7 / K

Powered by Koha