Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Tuyển tập Công trình Khoa học bảo tồn nguồn gen động vật, thực vật và vi sinh vật giai đoạn 1996-2000 = Genetic resources consrvation on animal, plant and microbial 1996-2000 Genetic resources consrvation on animal, plant and microbial 1996-2000 Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường - Hà nội Nông nghiệp 2002 - 299tr. 31cm.

Đầu trang tên sách ghi: Bộ khoa học, công nghệ và môi trường


Bảo tồn nguồn gen--Vi sinh vật--Động vật--Thực vật--Tuyển tập

Bảo tồn nguồn gen Sinh học Công trình khoa học

639 / T

63:50

Powered by Koha