Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Trần Bình

Công nghệ sinh học thực vật trong cải tiến giống cây trồng Giáo trình cao đẳng nông nghiệp Lê Trần Bình, Hồ Hữu Nghị, Lê Thị Muội. - Hà Nội Nông nghiệp 1997 - 188tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam.

Công nghệ sinh học và cây trồng. Cấu trúc, chức năng tế bào thực vật và vật liệu di truyền. Kỹ thuật sinh học phân tử và việc nuôi cấy mô. Phục trang và tạo cây sạch bệnh. Công nghệ gen và bảo quản nguồn gen thực vật.


Công nghệ sinh học thực vật--Giáo trình
Cây trồng--Cải tiến--Giống

Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học thực vật Giống Giống cây trồng Cây trồng Giáo trình Gene Thực vật

660.6 / C

63-630

Powered by Koha