Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn Văn Toàn

Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo vệ đất bazan Tây Nguyên Nguyễn Văn Toàn biên soạn - H Nông nghiệp 2005 - 316tr. 24cm.

Nộ dung cuốn sách bao gồm: Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội có quan hệ đến sử dụng hợp lý và bảo vệ đất bazanTây Nguyên. Nghiên cứu đặc điểm đất phát triển trên sản phẩm phong hóa của đá bazan Tây Nguyên và thực trang thoái hóa. Các giải pháp tổng thể nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ đất phát triển trên sản phẩm phong hóa của đá Bazan Tây Nguyên.


Đất Bazan--Sử dụng đất--bảo vệ đất--Tây nguyên ( Việt Nam )
Đất bazan--Nghiên cứu đất bazan--Phong hóa

Đất Bazan Sử dụng đất Bảo vệ đất Phong hóa Nghiên cứu đất bazan

333.73

Powered by Koha