Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Uyển

Những phương pháp công nghệ sinh học thực vật . Methods in plant biotechnology Tập I = Methods in plant biotechnology Nguyễn Văn Uyển - TP. Hồ Chí Minh Nông nghiệp 1995 - 128tr. 21cm.

Sinh học phân tử của thực vật bậc cao.Các phương pháp nghiên cứu DNA, RNA ở thực vật. các vectơ plasmid. Công nghệ gen ở tế bào và mô thực vật bậc cao.


Công nghệ sinh học thực vật--Phương pháp nghiên cứu

Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học thực vật

660.6 / N

58

Powered by Koha