Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Đình Trình

Xác định liều lượng bón lân và kali thích hợp cho lúa trên đất phù sa cổ tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Đình Trình - Huế 2006 - 105tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Lê Thanh Bồn

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2006.

Xác định liều lượng bón lân và kali thích hợp cho lúa trên đất phù sa cổ. Cũng như sự tương tác giữa chúng đển các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển, năng suất chống chịu sâu bệnh, đổ ngã của lúa.


Cây lúa (Giống lúa Xi23)--Nghiên cứu--Quảng Ngãi--Luận văn

Liều lượng phân bón Đất phù sa cổ Trồng trọt Giống lúa Xi23


Luận văn

NH.TT / 2006/N

Powered by Koha